Условия за реклама

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1 Настоящите Общи Условия се прилагат към всички Договори между Голдън Медия ООД и клиенти относно включване на Рекламни Карета в Golden Pages Online и представляват неразделна част от тях. С подписването на Поръчка Клиентът се счита за запознат и съгласен с настоящите Общи Условия.
1.2 В настоящите ОУ:
Рекламно Каре означава посочените в Поръчката едно или повече рекламни карета от типовете рекламни карета, предлагани от Голдън Медия ООД в Golden Pages Online.
Банер означава специфичен тип Рекламно Каре под формата на графично изображение или мултимедиен продукт, който може да служи за хипервръзка към интернет сайт. Класификационен Банер, Фиксиран банер и Банер на Свободна Ротация имат съответното значение, придадено им в Поръчката.
Банер Позиция означава посоченото в Поръчката място за изобразяване на Банера в Golden Pages Online, измежду типовете позиции, предлагани от Голдън Медия ООД.
Класификация означава раздел от Електронния Справочник, в който Рекламните Карета и безплатните включвания съответстват на областта или професията, посочени в заглавието на раздела.
Съдържание означава текстовото и графичното съдържание на дадено Рекламно Каре, включително, но не само текст, графика, изображения, фотографии, звуци, музика, видео, анимация.
Договор означава договорът между Клиент и Голдън Медия ООД, включващ Поръчката и настоящите ОУ.
Клиент означава посоченото в Поръчката като “Клиент” физическо лице, юридическо лице или друг вид организация, което или която поръчва извършването на Услугите.
Начална Дата означава датата, на която на Потребителите за пръв път е предоставен достъп до Рекламното Каре.
Golden Media / Голдън Медия означава Голдън Медия ООД, фирма, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 203188552 и адрес на управление Й.В. Гурко 4, ет.2, София 1000, България.

Goldenpages.bg означава интернет-сайта www.goldenpages.bg, който е собственост на Голдън Медия ООД и се експлоатира от него.
Golden Pages Online или Електронен Справочник означава електронния справочник Golden Pages Online, представляващ електронна база данни с реклами и други данни на Клиенти, класифицирани по определени от Голдън Медия ООД признаци, която е достъпна на Goldenpages.bg и предоставя на Потребителите му възможност за онлайн търсене по вид дейност, продукт/услуга, район, фирма или други въведени от Голдън Медия ООД критерии за търсене.
ОУ означава настоящите общи условия, включително измененията, извършени съобразно техните разпоредби.
Национален и регионален приоритет са фиксирани приоритетни позиции, според описанието им в Поръчката.
Поръчка означава искане до Голдън Медия ООД за извършване на Услуга, отправено от Клиент онлайн на Goldenpages.bg или в писмена форма, чрез попълване на стандартната бланка на Голдън Медия ООД.
Защитен Материал означава всеки материал, представляващ обект на права на интелектуална собственост или на други изключителни права (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, фирмени наименования).
Услуги означава услугите, които следва да бъдат извършени от Голдън Медия ООД по силата на Договор, с оглед включването на Рекламни Карета в Електронния Справочник.
Потребител означава лице, което използва Goldenpages.bg.

2. НАЧАЛО И СРОК НА ДОГОВОРА
2.1 Договорът се счита сключен с изпращането на писмен документ или електронно съобщение от Голдън Медия ООД до Клиента, с потвърждение на приемането на надлежно попълнена форма за Поръчка, подадена от Клиента. Счита се, че приемането на Поръчката е извършено при условията на настоящите ОУ.
2.2 Ако не бъде предсрочно прекратен в съответствие с настоящите ОУ, Договорът има действие за срока, посочен в Поръчката, считано от Началната Дата.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Голдън Медия ООД
При условията на настоящите ОУ, Голдън Медия ООД се задължава да положи усилия:
3.1 да изработи и поддържа Електронния Справочник;
3.2 да направи Електронния Справочник достъпен безплатно за Потребители онлайн на Goldenpages.bg;
3.3 да включи Рекламното Каре в съответната Класификация или Класификации и със съответния приоритет съгласно Договора.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
Клиентът:
4.1 е длъжен да предостави Съдържанието в подходящ формат, определен от Голдън Медия ООД на Goldenpages.bg или съобщен на Клиента по друг подходящ начин;
4.2 отговаря за законосъобразността, почтеността и верността на Съдържанието на предоставеното от него Рекламно Каре и на уеб-сайта или информационната страница (ако има такива), към които то препраща, както и за стриктното им съответствие с разпоредбите на всички приложими закони и правила, отнасящи се до съдържанието на рекламата, както и с рекламната политика на Голдън Медия ООД, която е достъпна на Goldenpages.bg;
4.3 се съгласява, че Голдън Медия ООД може да откаже публикуването на Рекламно Каре или на част от него, когато по своя преценка реши, че Съдържанието на същото и/или уеб-сайтa или информационната страница (ако има такива), към които то препраща, противоречи или нарушава законова разпоредба, настоящите ОУ или права на трето лице, или може да въведе в заблуждение или да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Голдън Медия ООД, независимо от наличието на Договор с Клиента;
4.4 Приемането на Поръчката и публикуването на Рекламното Каре не означават предоставяне на съгласие или одобрение и не изразяват лично мнение от страна на Голдън Медия ООД по отношение на неговото Съдържание, послания или рекламираните чрез него продукти или услуги. Същото се отнася и до съдържанието и посланията на уеб-сайта или информационната страница (ако има такива), към които Рекламното Каре препраща, и рекламираните чрез тях продукти или услуги.
4.5 отговаря за това предоставените от него електронни файлове да са създадени чрез използване на лицензиран софтуер и да не съдържат компютърни вируси, „троянски коне” или други вредоносни компютърни кодове;
4.6 при реклама с уеблинк към посочен от него уеб-сайт (включително чрез Банер), предоставя на Голдън Медия ООД правото на достъп до този уеб-сайт и индексиране на същия или на част от него чрез използване на автоматизирани средства, включително уеб ‘паяци’ (web spiders) или 'пълзачи' (web crawlers).

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
5.1 Цената за всяко Рекламно Каре е цената, която е посочена в Поръчката.
5.2 Голдън Медия ООД начислява ДДС върху цената, когато това се изисква от закона.
5.3 Плащанията се извършват съобразно графика за избрания тип плащане, посочен в Поръчката.
5.4 Плащанията се извършват по банков път по посочена на Клиента от Голдън Медия ООД сметка. Плащане в брой се приема само в офиса на Голдън Медия ООД.
5.5 Рекламните Карета се зареждат и стават достъпни за Потребители на Goldenpages.bg при заплащане на дължимата за тях цена (или, според случая, на първата вноска от нея) или, по преценка на Голдън Медия ООД, преди това.
5.6 Голдън Медия ООД си запазва правото да определя цената за Банерите като твърда сума, според реализиран брой импресии или кликове или според друг подходящ показател, определен по негова преценка и посочен в Тарифите за Реклама. Голдън Медия ООД ще предоставя на Клиентите си статистики за броя реализирани импресии и кликове след договаряне за това с Клиента..

6. ПОКАЗВАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ КАРЕТА
6.1 Оформление: При изобразяване на Рекламните Карета (с изключение на Банерите), реклами на трети лица и безплатни включвания в Golden Pages Online, Голдън Медия ООД използва различни видове стандартно оформление (включително формат, шрифт, размер, цветово оформление, и т.н.), които има право да определя и променя по своя собствена преценка, при спазване на следните условия:
(a) Вписванията с Национален Приоритет и Вписванията с Регионален Приоритет се изобразяват по начин, който ги отличава от вписванията с нормален приоритет и от безплатните включвания;
(b) Вписванията с нормален приоритет се изобразяват по начин, който ги отличава от безплатните включвания.
6.2 Коректури: Рекламното Каре се зарежда на Goldenpages.bg със съответното Съдържание съобразно описанието, дадено от Клиента в приетата Поръчка, а Банерът – с предоставеното от Клиента Съдържание. Преди това Голдън Медия ООД може да предостави на Клиента образец на Рекламното Каре, но не поема задължение и не гарантира, че такъв ще бъде предоставен.
6.3 Рандомизация и разположение върху страниците с резултати от търсене: При представяне на Рекламни Карета, реклами на трети лица и безплатни включвания върху страниците с резултати от търсене в Електронния Справочник, Голдън Медия ООД използва автоматизиран процес за произволно подреждане на резултатите („Рандомизация”), при спазване на следните правила, които не се отнасят до Банерите:
(a) рекламите, независимо от техния приоритет и/или вид, се показват винаги над безплатните включвания;
(b) при страница с резултати от търсене в рамките на една Класификация, Вписванията с Национален Приоритет и Вписванията с Регионален Приоритет се показват винаги над вписванията с нормален приоритет;
(c) при страница с резултати от търсене по ключова дума (т.е. търсене, при което за критерий се използва съответствието с една или повече ключови думи в рекламите), което е дало резултати от повече от една Класификация, рекламите се разполагат според степента на съответствие с ключовите думи, независимо от техния приоритет. Ето защо в този случай е възможно Вписвания с Национален Приоритет и Вписвания с Регионален Приоритет да бъдат показани под вписвания с нормален приоритет;
(d) общият брой на рекламите и безплатните вписвания, показвани в резултат на отделно търсене, отговаря на броя на намерените по зададения критерий за търсене, но не повече от петдесет или друг, по-голям брой, определен от Голдън Медия ООД по негова преценка.
6.4 Показване на Банерите:
(a) Банерът на Свободна Ротация се изобразява на произволна Банер Позиция, включително и на позиции, определени за Фиксирани и Класификационни Банери, ако за тях няма закупен Фиксиран, съответно Класификационен Банер.
6.5 Отговорност: С изключение на посоченото по-горе в този раздел 6, Голдън Медия ООД не поема задължения и не предоставя гаранции относно разположението на Рекламното Каре върху която и да било страница с резултати от търсене.

7. ЗАЩИТЕНИ МАТЕРИАЛИ
7.1 Клиентът декларира и гарантира, че притежава или е надлежно овластен да използва всички Защитени Материали, инкорпорирани в Рекламното Каре.
7.2 Голдън Медия ООД си запазва правото преди публикуване на Рекламни Карета на Клиенти да разкрива пред притежателя на инкорпорираните в тях Защитени Материали намерението на Клиента да използва същите, както и да разкрива пред компетентните органи, контролиращи съдържанието или външния вид на рекламните съобщения, намерението на Клиента да осъществи реклама.
7.3 Голдън Медия ООД си запазва правото да заличи от дадено Рекламно Каре всички Защитени Материали, когато има разумно основание да смята, че притежателят на тези Защитени Материали не е разрешил или е оттеглил разрешението си относно ползването му от страна на Клиента. Това няма да се счита за неизпълнение на Договора от страна на Голдън Медия ООД.
7.4 Клиентът дава своето съгласие инкорпорираните в Рекламното Каре Защитени Материали да бъдат задържани и използвани от Голдън Медия ООД в свързаните с издаването на електронни справочници вътрешни процеси, за мониторинг на рекламното съдържание и за предоставяне на информационни услуги на трети лица посредством различни от справочниците продукти и услуги, предлагани към момента или за в бъдеще от Голдън Медия ООД.
7.5 Всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху базата данни Golden Pages Online и уеб-сайта Goldenpages.bg принадлежат на Голдън Медия ООД.

8. ОТГОВОРНОСТ
8.1 Клиентът разбира и се съгласява, че компютърните и далекосъобщителните системи не са защитени от прекъсвания и дефекти, както и с потенциалната необходимост от изключване или ограничаване на функционалността на тези системи с цел отстраняване на дефекти, поддръжка или актуализация, поради коетоГолдън Медия ООД не поема никакви гаранции относно тези системи и не може да гарантира непрекъснатото функциониране и достъп до електронния справочник. Голдън Медия ООД ще предприема всички разумни от търговска гледна точка мерки за минимизиране на периодите на прекъсване или липса на достъп.
8.2 Голдън Медия ООД не предоставя никакви гаранции относно точността или други характеристики на данни, получени от трети лица и използвани от Голдън Медия ООД във връзка с електронния справочник, които биха могли да бъдат свързани от потребителя с дадена реклама (напр. картографски данни, използвани за показване на локацията на даден адрес).
8.3 При грешка или пропуск на или в дадено Рекламно Каре, за които не отговаря Клиентът, Голдън Медия ООД се ангажира да ги отстрани безплатно и в разумен срок от получаване на писмено уведомление от страна на Клиента. Освен това, Голдън Медия ООД си запазва правото да определи справедливо и разумно, с оглед естеството на грешката или пропуска, намаление на цената за съответното Рекламно Каре или да удължи срока на действие на Договора без допълнително заплащане от страна на Клиента. С изключение на горепосоченото, Голдън Медия ООД не носи отговорност за грешки и пропуски.

9. ИЗМЕНЕНИЯ
9.1 Изменения от страна на Клиента:
(a) Клиентът има право да поиска промяна в Рекламното Каре (включително, но не само в текста, ключовите думи, адреса, телефона, името на дружеството, Класификацията, региона) веднъж месечно по време на срока на действие на Договора, чрез попълване и подаване на имейл. Искане за промяна може да бъде отправено и чрез писмен документ, подпечатан с печата на Клиента, а когато Клиентът е физическо лице – подписано саморъчно от него, и получен на адреса на Голдън Медия ООД, както и по телефон, но Голдън Медия ООД не поема отговорност за точността на поискани по телефона промени и има право да откаже да приеме искането.
(b) Всяко искане за промяна подлежи на приемане от страна на Голдън Медия ООД, за което се прилагат съответно разпоредбите на Член 2.1 и Член 6.2.
(c) Горната процедура не се отнася до увеличаване броя на Класификациите и/или териториалното покритие на Рекламното Каре. За тази цел се сключва отделен Договор и се заплаща допълнителна цена съобразно Тарифите за Реклама.
9.2 Изменения от страна на Голдън Медия ООД:
(a) Голдън Медия ООД има право да променя настоящите ОУ чрез писмен документ, подписан от надлежно овластен представител на Голдън Медия ООД, като следва да уведоми Клиента за изменението по подходящ начин (включително чрез съобщение в медиите или на Goldenpages.bg) най-малко 7 дни преди влизането му в сила. Клиентът се съгласява да посещава редовно Goldenpages.bg с оглед запознаване с евентуални такива промени.
(b) Голдън Медия ООД си запазва правото да променя наименованието на Електронния Справочник, Goldenpages.bg, рекламната си политика, техническите си спецификации, предлаганите типове Рекламни Карета, заглавията на използваните Класификации и всички други детайли относно Услугите, с цел развиване и подобряване на своите продукти. Ако разумно прецени, че дадена промяна може да има съществен неблагоприятен ефект върху Клиента, Голдън Медия ООД ще го уведоми за нея, но в противен случай няма задължение да уведомява Клиента за такива промени.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ
10.1 Голдън Медия ООД може да изтегли от Електронния Справочник всяко Рекламно Каре, да преустанови работата по всяко друго заявено от Клиента Рекламно Каре или да откаже приемането на нови заявки от страна на Клиента, както и да прекъсне показването на дадено Рекламно Каре, без да дължи обезщетение или връщане на вече получените от Клиента суми и без предизвестие, в случай, че Клиентът:
(a) е обявен в несъстоятелност или по отношение на него е открито производство по ликвидация;
(b) не изпълни в срок свое задължение за плащане на изискуема съгласно Договора сума;
(c) не предостави Съдържание, отговарящо на задълженията на Клиента по Член 4.1; или
(d) не изпълни което и да било от останалите си задължения по Договора.
10.2 Освен това, Голдън Медия ООД има право да прекрати Договора по всяко време и с незабавен ефект чрез писмен документ или електронно съобщение до Клиента. В този случай, Клиентът има право да получи обратно част от вече платената от него цена по Договора, пропорционална на периода след прекратяването на Договора.
10.3 Клиентът има право да прекрати Договора по всяко време и с незабавен ефект чрез писмен документ или електронно съобщение до Голдън Медия ООД. В този случай, Голдън Медия ООД не дължи връщане на вече получените от Клиента суми по Договора.

11. БЕЗПЛАТНО ВКЛЮЧВАНЕ
Голдън Медия ООД може по своя преценка да предоставя на Клиента или на трети лица безплатно включване в Електронния Справочник на име, адрес и телефонен номер. Когато такова е предоставено на Клиента, той има право да посочи само едно заглавие на Класификация, в която да бъде направено включването, независимо от броя Рекламни Карета, заявени от него по Договора. Във всички случаи, неизвършването на безплатно включване в Електронния Справочник не представлява неизпълнение на Договора от страна на Голдън Медия ООД.

12. РАЗНИ
12.1 Съобщения: Всички уведомления и други съобщения във връзка с Договора следва да бъдат в писмена форма и доколкото в настоящите ОУ не е предвидено друго, ще се считат за надлежно връчени, ако са доставени по пощата или на ръка на следните адреси:
(a) за Голдън Медия ООД – ул. Балша 1, ет. 4, София 1408
(b) за Клиента – на който и да било адресите (за кореспонденция или за фактури), а ако Клиентът е търговец или друга организация – и на адреса по регистрацията му; или на всеки друг адрес за кореспонденция, съобщен на изпращача от получателя./
12.2 Приложимо право: Договорът се подчинява на българското право и се тълкува в съответствие с него.
12.3 Език: При противоречия между българската и английската версия на Договора предимство има българската.